عنوان: اطمينان در اصول دين
سوال :

در رساله توضيح‌ المسائل‌ مرقوم‌ فرموده‌ايد: «مسلمان‌ بايد به‌ اصول‌ دين‌ اطمينان‌ داشته‌ باشد»:

1) اطمينان‌ چيست‌؟

2) آيا صرف‌ اطمينان‌ كافي‌ است‌ يا بايد همراه‌ دليل‌ باشد، عموم‌ مردم‌ به‌ توحيد و عدل‌ و نبوّت‌ و امامت‌ و معاد اعتقاد و اقرار دارند ولي‌ نمي‌توانند بر اين‌ معتقدات‌ دليلي‌ اقامه‌ كنند، چه‌ وظيفه‌اي‌ دارند؟ آيا كافي‌ است‌؟

 


پاسخ:

1) به‌ علم‌ عادي‌ كه‌ عموم‌ مردم‌ آن‌ را دارند اطمينان‌ گفته‌ مي‌شود در مقابل‌ علم‌ دقّي‌ فلسفي‌.

2) همان‌ مقدار كفايت‌ مي‌كند گرچه‌ خوب‌ است‌ اصول‌ دين‌ عموم‌ مردم‌ اجتهادي‌ باشد.