عنوان: تخيير در تقليد
سوال :

 از آنجا كه‌ تقليد اعلم‌ را واجب‌، و در زماني‌ كه‌ شناخت‌ اعلم‌ مشكل‌ باشد يا در صورت‌ تساوي‌ مجتهدين‌، تخيير را جايز دانسته‌ايد:

أ) آيا اين‌ تخيير ابتدائي‌ است‌ يا استدامه‌اي‌؟

ب‌) آيا مي‌توان‌ (در اين‌ زمان‌ كه‌ تشخيص‌ اعلم‌ براي‌ اهل‌ علم‌ مشكل‌ و براي‌ عموم‌ مردم‌ محال‌ است‌) رأي‌ اكثريّت‌ مجتهدين‌ را ملاك‌ عمل‌ قرار داد؟

 


پاسخ:

أ) تخيير استدامه‌اي‌ است‌.

ب‌) از يكي‌ از آنها تقليد كند و مي‌تواند از همه‌ يا اكثر يا اقل‌ به‌ طور تبعيض‌ تقليد كند و چند مرجع‌ تقليد داشته‌ باشد.