عنوان: کفاره استمتاع
سوال :

 اگر زن‌ در حال‌ احرام‌ باشد و مرد او را به‌ شهوت‌ و يا به‌ قصد استمتاع‌ ببوسد حكم‌ آن‌ چگونه‌ است‌؟ آيا مرد بايد كفّاره‌ بدهد؟ يا بر زن‌ نيز كفّاره‌ واجب‌ مي‌شود؟ در صورت‌ داشتن‌ كفّاره‌، به‌ عهده كيست‌؟


پاسخ:

كفّاره‌ مربوط‌ به‌ كسي‌ است‌ كه‌ اين‌ كار را انجام‌ داده‌ است‌ چه‌ زن‌ باشد يا مرد يا هر دو، ولي‌ اگر يكي‌ از آنها چنين‌ كاري‌ انجام‌ دهد و ديگري‌ نخواهد، كفّاره‌ را او بايد بدهد.