عنوان: ارتباط هاي لفظي ، تماسي و غيره با زن و محارم
سوال :

نشستن‌ زن‌ و مرد در يك‌ صندلي‌ در حال‌ احرام‌، تماس‌ بدني‌ از قبيل‌ دست‌ دادن‌ و مصافحه‌ كردن‌ زن‌ يا مرد با محارم‌ خود (اعم‌ از سببي‌ و نسبي‌) بدون‌ ريبه‌، صحبت‌ كردن‌ معمولي‌ فراوان‌، سوار كردن‌ مادر يا هر يك‌ از محارم‌ بر پشت‌ جهت‌ انجام‌ طواف‌ يا سعي‌ و .... حضور مرد و زن‌ بدون‌ رعايت‌ حجاب‌ و پوشش‌ در يك‌ اطاق‌ با محارم‌ خود از قبيل‌ مادر و پسر، خواهر و برادر، زن‌ و شوهر، و يا با خاله‌ و عمّه‌ و .... در حال‌ احرام‌، اظهار محبّت‌ بدون‌ شهوت‌ نسبت‌ به‌ همديگر چگونه‌ است‌؟


پاسخ:

كليه‌ آنچه‌ نوشته‌ايد و مانند آن‌ در حال‌ احرام‌ اشكال‌ ندارد.