عنوان: معناي وقف
سوال :

معني‌ وقف‌ را بيان‌ فرماييد.

 


پاسخ:

چيزي‌ را از ملك‌ خود بيرون‌ كردن‌ و اختصاص‌ دادن‌ آن‌ چيز را براي‌ كار خير، با نيّت‌ تقرّب‌ به‌ خداوند تعالي‌.