عنوان: استفاده از وقف براي ساخت دبيرستان
سوال :

احتراماً به‌ استحضار مي‌رساند زميني‌ است‌ كشاورزي‌ كه‌ اصل‌ زمين‌ و درآمد محصول‌ كشاورزي‌ آن‌ از سال‌هاي‌ بسيار قديم‌ طبق‌ گفته واقف‌ صرف‌ روضه‌ خواني‌ شود و تاكنون‌ طبق‌ نظر واقف‌ انجام‌ وظيفه‌ شده‌ است‌ و از طرفي‌ چون‌ فرد خيّري‌ قرار است‌ دبيرستان‌ دخترانه‌ در اين‌ روستا احداث‌ نمايد آيا امكان‌ واگذاري‌ زمين‌ كشاورزي‌ مذكور جهت‌ دبيرستان‌ و يا تعويض‌ اين‌ زمين‌ با زمين‌ ديگر و يا فروش‌ آن‌ مجاز است‌يا خير؟ مستدعي‌ است‌ حضرت‌ عالي‌ بذل‌ توجّه‌ عنايت‌ فرموده‌ و نظر خود را در اين‌ خصوص‌ مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

متولّي‌ مي‌تواند زمين‌ مزبور ــ(را)ــ اجاره‌ بدهد و مدّت‌ اجاره‌ طولاني‌ باشد و مال‌ الاجاره‌ ــ(را)ــ صرف‌ روضه‌ خواني‌ كند ولي‌ بايد مواظب‌ باشد به‌ مرور زمان‌ آن‌ وقف‌ از بين‌ نرود.