عنوان: اجاره موقوفه
سوال :

يكي‌ از ارگان‌هاي‌ دولتي‌ زمين‌ موقوفه‌اي‌ را براي‌ احداث‌ آن‌ اداره‌ كه‌ در شرط‌ اجاره‌ نامه‌ ذكر گرديده‌ است‌ اينك‌ پس‌ از گذشت‌ چند سال‌، مستأجر بر خلاف‌ شرط‌ سند اجاره‌ مبادرت‌ به‌ احداث‌ هتل‌ و مؤسّسه قرض‌ الحسنه‌ و غيره‌ نموده‌، اينك‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ تكليف‌ متولّي‌ و مستأجر خواهشمندم‌ در اين‌ خصوص‌ حكم‌ شرعي‌ را بيان‌ فرماييد.

 


پاسخ:

موجر و مستأجر حق‌ّ دخالت‌ در مورد اجاره‌ را ندارند مگر با اذن‌ يكديگر و فقط‌ مستأجر مي‌تواند از منافع‌ آن‌ مورد اجاره‌ استفاده‌ كند.