عنوان: نبش قبر مجهول الهويه
سوال :

آيا نبش‌ قبر مجهول‌ الهويه‌ از نظر اسلام‌ جهت‌ استفاده‌ استخوان‌ آنها در علوم‌ پزشكي‌ جايز است‌ يا نه‌؟


پاسخ:

اگر در قبرستان‌ مسلمين‌ دفن‌ شده‌ باشد جايز نيست‌.