عنوان: انحراف درجه جهت قبله
سوال :

قبرستاني‌ است‌ كه‌ اكنون‌ مشخّص‌ شده‌ كه‌ 20 درجه‌ از قبله‌ انحراف‌ دارد، تكليف‌ ما نسبت‌ به‌ امواتي‌ كه‌ رو به‌ قبله‌ دفن‌ نكرده‌اند چيست‌؟


پاسخ:

آنچه‌ گذشته‌ اشكال‌ ندارد، از اين‌ به‌ بعد بايد مواظبت‌ كنند.