عنوان: انتقال جسد ميتي که وصيت به دفن در عتبات دارد
سوال :

چنانچه‌ شخصي‌ وصيّت‌ نموده‌ باشد كه‌ جسد او را بعد از فوت‌ در محلّي‌ به‌ امانت‌ سپرده‌ و در موقع‌ مقتضي‌ به‌ عتبات‌ عاليات‌ منتقل‌ نمايند، مستدعي‌ است‌ مرقوم‌ فرماييد آيا چنين‌ وصيّتي‌ از نظر شرع‌ مقدّس‌ مجاز مي‌باشد؟ آيا در اين‌ موارد نبش‌ قبر اشكال‌ ندارد؟


پاسخ:

افرادي‌ كه‌ چنين‌ وصيّتي‌ داشته‌ باشند بايد آنها را در صندوقي‌ بگذارند و دفن‌ كنند تا آن‌ صندوق‌ را هر وقت‌ بخواهند انتقال‌ بدهند ولي‌ اگر او را در صندوق‌ نگذارده‌ باشند تا پوسيده‌ نشود نبش‌ قبر جايز نيست‌.