عنوان: وصيت کتبي و شفاهي
سوال :

شخصي‌ داراي‌ دو وصيّت‌ نامه‌ است ،در يكي‌ از وصيّت‌ نامه‌ها نوشته‌ است‌ هر كدام‌ از فرزندانم‌ را كه‌ در حياتم‌ زمين‌ داده‌ام‌ بقيه‌ هم‌ به‌ همان‌ نسبت‌ حق‌ّ موروثي‌ را ببرند و به‌ طور شفاهي‌ هم‌ گفته‌ به‌ دختران‌ هم‌ به‌ همين‌ اندازه‌ بدهند ولي‌ پسرها وصيّت‌ شفاهي‌ را قبول‌ ندارند لطفاً حكم‌ تقسيم‌ ارث‌ و عمل‌ به‌ وصيّت‌ نامه‌ را مرقوم‌ فرماييد.

 


پاسخ:

اگر وصيّت‌ اثبات‌ شود و زائد بر ثلث‌ نباشد بايد طبق‌ وصيّت‌ عمل‌ شود و فرقي‌ ميان‌ كتبي‌ و شفاهي‌ نيست‌.