عنوان: محروم کردن دختران از ارث
سوال :

اگر شخصي‌ وصيّت‌ نموده‌ باشد كه‌ اموالش‌ بين‌ پسران‌ تقسيم‌ شود و دخترانش‌ را از ارث‌ محروم‌ نموده‌ باشد، آيا چنين‌ وصيّتي‌ اعتبار دارد؟

 


پاسخ:

اگر وصيّت‌ نموده‌ باشد كه‌ دختران‌ ارث‌ نبرند، اصل‌ وصيّت‌ باطل‌ است‌ و بايد مال‌ او را دختروار و پسروار قسمت‌ كنند ولي‌ اگر وصيّت‌ نموده‌ باشد كه‌ مال‌ من‌ براي‌ پسران‌، ثلث‌ از آن‌ وصيّت‌ صحيح‌ است‌ و دو ثلث‌ ديگر ميان‌ همه ورّاث‌ دختروار و پسروار قسمت‌ مي‌شود. بلي‌ اگر دختران‌ قبل‌ از مرگ‌ يا بعد از مرگ‌ پدر، وصيّت‌ او را امضاء كرده‌ باشند همه مال‌ او مربوط‌ به‌ پسران‌ مي‌شود.