عنوان: مازاد ارث از ثلث مال
سوال :

شخصي‌ وصيّت‌ نموده‌ كه‌ ثلث‌ مالش‌ را در موارد خاصّي‌ صرف‌ نمايند، اكنون‌ كه‌ به‌ وصيّت‌ عمل‌ شده‌، مقداري‌ زياد آمده‌، آيا ورثه‌ مي‌توانند مازاد را بين‌ خود تقسيم‌ كنند؟

 


پاسخ:

به‌ عنوان‌ ارث‌ نمي‌شود تقسيم‌ كرد و اگر ورّاث‌ يا بعضي‌ از آنها فقير متديّن‌ باشند با اجازه حاكم‌ شرع‌ به‌ عنوان‌ ردّ مظالم‌ مي‌توان‌ به‌ آنها داد.