عنوان: کيفيت انجام رمي جمرات
سوال :

در صفحه 50 مناسك‌، بخش‌ رمي‌ جمره‌، آمده‌ است‌: هفت‌ ريگ‌، يكي‌ پس‌ از ديگري‌ به‌ جائي‌ كه‌ نامش‌ جمره عقبه‌ است‌ بزند گر چه‌ از طبقه بالا باشد.

1) آيا مراد از جمره‌، مكاني‌ است‌ كه‌ ستون‌ در آن‌ واقع‌ شده‌ يا مراد خود ستون‌ است‌؟ و اگر مراد، مكان‌ است‌ رمي‌ به‌ ستون‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) اگر مراد ستون‌ است‌، در طبقات‌ بالا هم‌ بايد به‌ ستون‌ اصابت‌ كند؟

3) اگر مراد، ستون‌ است‌، اكنون‌ كه‌ ظاهراً ستون‌ها را عريض‌ كرده‌اند، آيا رمي‌ به‌ قسمت‌هاي‌ اضافي‌ كفايت‌ مي‌كند؟

 


پاسخ:

1) مراد آنجائي‌ است‌ كه‌ الان‌ ستون‌ در آن‌ واقع‌ شده‌ است‌ بنابراين‌ بايد حتماً به‌ ستون‌ بخورد و انداختن‌ در جائي‌ كه‌ سنگ‌ها جمع‌ شده‌ جايز نيست‌.

2) بايد به‌ ستون‌ اصابت‌ كند.

3) كفايت‌ مي‌كند.