عنوان: بخشش ارث بيش از ثلث به امور خيريه
سوال :

شخصي‌ دار فاني‌ را وداع‌ گفته‌ و نظر به‌ اين‌ كه‌ اموالي‌ منقول‌ و غير منقول‌ دارد وصيّت‌ نموده‌ كه‌ در راه‌ امور خير داده‌ شود و وارث‌ مدّعي‌ است‌ كه‌ شخص‌ متوفّي‌ شرعاً قسمتي‌ از اموال‌ موجود خود را مجاز است‌ صرف‌ دين‌ و امور خيريه‌ نمايد. لذا خواهشمند است‌ تكليف‌ را از نظر شرعي‌ مشخّص‌ و مرقوم‌ فرماييد.


پاسخ:

وصيّت‌ را بايد ورثه‌ امضا كنند و اگر امضا نكرده‌ باشند و يا بعد از مرگ‌ امضا نكنند يك‌ ثلث‌ از مال‌ را در آنچه‌ وصيّت‌ نموده‌ است‌ صرف‌ مي‌كنند و مابقي‌ اموال‌ او را ورثه‌ به‌ ارث‌ مي‌برند.