عنوان: نبش قبر به خاطر انتقال به مشاهد مشرفه
سوال :

نبش قبر در این زمان برای حمل جنازه به مشاهد مشرفه جایز است یا نه؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

اشکال ندارد ولی بهتر است نبش نشود.