عنوان: جلوگيري از چشم زخم
سوال :

بسمه تعالی

برای جلوگیری از چشم زخم چه باید کرد؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی

بهترین راه همراه داشتن قرآن است ولو آیه ای از آن و همراه داشتن آیه «و إن یکاد» بسیار خوب است و خواندن قرآن از هر جای قرآن چنانچه در روایات آمده است، بسیار مفید است.