عنوان: خمس حج براي کسي که تابحال خمس نداده
سوال :

كسى كه تا بحال خمس نداده است و اولين بار به عمره مفرده می رود می تواند فقط خمس پول عمره را بدهد وبعداً حساب كامل را بكند يا نه؟

 


پاسخ:

جایز است گرچه کار خوبی نیست.