عنوان: طهارت اهل کتاب
سوال :

 آیا اهل کتاب ذاتاً محکوم به طهارت هستند یا نجاست؟

 


پاسخ:

بسمه تعالی . طاهر هستند