عنوان: پرداخت خمس در وسط سال خمسي براي عزيمت به حج تمتع
سوال :

کسی که خمس می دهد،اگر در وسط سال خمسی بخواهد به حج تمتع مشرف شود،آیا باید خمس پول حج را بدهد؟دراین خصوص آیا تفاوتی   می کند که پول حج را از درآمد آن سالی که در وسط آن است وهنوز نوبت محاسبه خمس آن نشده پرداخت کند یا از در آمد سالهای پیش که خمس آن را پرداخت کرده است؟

 


پاسخ:

می تواند ازدرآمد همان سال خرج کند ولی بهتر است خمس آنرا بدهد.