عنوان: خمس بر پول ثبت نام که سال بر آن گذشته است
سوال :

پولى كه از محل درآمد براى ثبت نام سفر حج پرداخت شده و پیش از رسیدن نوبت اعزام، سال خمسى بر آن گذشته است، آيا مشمول خمس می شود؟


پاسخ:  باید خمس آن را بدهد