عنوان: شرط قبول نيابت
سوال :

آیا نایب حج حتماً باید قبلاً خودش حج به جا آورده باشد یا خیر؟


پاسخ:

لازم نیست.