عنوان: اجازه منوّب عنه براي نيابت
سوال :

آیا نیابت در عمره مفرده و صحت عمره مشروط به اجازه منوبٌ عنه است؟


پاسخ:

مشروط نیست.