عنوان: وصيت به ورثه براي انجام حج تمتع و پرداخت خمس آن
سوال :

اگر کسی از مال خود وصیت به حجّ تمتّع کرد و ورثه می دانند خمس یا زکات آن مال را باید پرداخت کنند، در این صورت وظیفه آن ها چیست؟ در صورتی که باقیمانده پس از پرداخت خمس یا زکات آن مال کافی برای حج نباشد چه باید بکنند؟

 


پاسخ:

باید خمس را بدهند و بعد از آن می توانند تبرعاً حج با آن باقی مانده به جا آورند ولی واجب نیست و می توانند آن را قسمت کنند.