عنوان: آگاهي بر وصيت ميت پس از تقسيم اموال ميت
سوال :

اگر ورثه مال میّت را قسمت کرده باشند، بعد از مدتی وصیّت او در خصوص انجام حج یا عمره مفرده را بیابند یا دریابند که برای حج مستطیع بوده است و پس از تقسیم ارث مال دیگری نمانده باشد که به وظیفه عمل کنند، چه باید بکنند؟

 


پاسخ:

باید ورثه آن را به جا آورند.