عنوان: ميقات افضل
سوال :

کدامیک از مواقیت احرام افضل از سایر مواقیت است؟

 


پاسخ:

مسجد شجره