عنوان: نيت براي حج يا اعمال بطور جداگانه
سوال :

آیا در عمره مفرده یک نیّت از اول تا آخر برای انجام اعمال عمره کفایت می کند یا برای هر عملی باید جداگانه نیّت کرد؟

 


پاسخ:

لازم نیست.