عنوان: فراموشي نيت در بين اعمال حج
سوال :

کسی که در حجّ تمتّع هنگام نیّت عمره تمتّع در نظر داشته است که عمره تمتّع به جا می آورد که مقدمه حجّ تمتّع است، حال اگر موقع بستن احرام حج و عزیمت به عرفات، فراموش کند که نیّت احرام حج کند حتی از دل  هم نگذراند، بلکه در خانه خدا محرم شود و به عرفات برود و سایر اعمال را انجام دهد، اشکالی دارد؟

 


پاسخ:

اشکال ندارد.