عنوان: پاک کردن صورت با حوله
سوال :

آیا زنان محرم می توانند صورت خود را با حوله یا دستمال پاک کنند؟


پاسخ:

زن و مرد هر دو می توانند.