عنوان: پوشيده شدن روي پا به هنگام احرام
سوال :

اگر لنگ احرام مردان بلند باشد و بعضی اوقات روی پای آنان را بپوشاند اشکال دارد؟

² اشکال ندارد.


پاسخ: