عنوان: کشتن مگس و حشرات
سوال :

کشتن یا انداختن مگس یا پشه یا سایر حشراتی که روی بدن و لباس محرم می نشینند، چه حکمی دارد؟


پاسخ:

اشکال ندارد.