عنوان: پوشيده شدن روي سر مردان
سوال :

اگر در حالت احرام، مردی عبای احرام خود را جهت استحمام یا تعویض یا ... سهواً از سر بیرون آورد و لحظاتی روی سر او پوشیده شود، اشکال دارد؟


پاسخ:

عمداً هم اشکال ندارد.