عنوان: محل احرام زن حائض
سوال :

زن حائض که زمان عزیمت او به مکّه فرا رسیده  است، در کجا باید محرم شود؟


پاسخ:

در هر کجا از میقاتها غیر از خود مسجد، می تواند محرم شود.