عنوان: گفتن تلبيه براي افراد گنگ
سوال :

افرادی که گنگ هستند می توانند با اشاره تلبیه را بگویند یا باید نایب بگیرند؟


پاسخ:

باید خود با اشاره بگویند.