عنوان: اخر مسير در سعي
سوال :

در سعی صفا و مروه، انتهای هر شوط کجا است؟ آیا باید حتماً پای حاجی به کوه صفا یا مروه برسد یا خیر؟


پاسخ:

آخر آن اول سربالایی است ولی بهتر است مقداری از سربالایی طی کند.