عنوان: سعي در صندلي چرخدار يا طَبق
سوال :

سعی در صندلی چرخدار یا طَبق یا بر دوش دیگران و... حتماً  بواسطه عذری جایز است؟ یا در حالت عادی نیز صحیح است؟


پاسخ:

در حال عادی هم جایز است.