عنوان: ناقص ماندن اشواط سعي
سوال :

اگر کسی گمان کند که  سعی را  تمام  کرده و  تقصیر کند و بعد از تقصیر بفهمد که سعی را ناقص انجام داده است، در اینصورت چه وظیفه ای دارد؟ آیا تعداد اشواطی که یقین می کند قبلاً انجام داده است در وظیفه بعدی موثر است؟


پاسخ:

تتمه سعی را به جا آورد و دومرتبه تقصیر کند.