عنوان: عدم درک وقوف اختياري مشعر
سوال :

اگر کسی به جهت درک وقوف اضطراری عرفات، موفق به وقوف اختیاری مشعر نشد، چه باید بکند و تکلیف حج او چیست؟


پاسخ:

صحیح است.