عنوان: خواب ماندن در شب دهم در مشعر
سوال :

اگر کسی که به جهت وقوف در مشعر به آنجا رفته است، شب دهم به خواب رود و بعد از طلوع آفتاب از خواب بیدار شود، در این صورت وقوف او صحیح است؟ حج او چه حکمی دارد؟


پاسخ:

حج او صحیح است.