عنوان: خوج زود ÷رستاران به همراه بيماران از مشعر براي مني
سوال :

آیا مسئولین کاروان و همراهان و پرستاران افراد معذور نیز می توانند با آنان زودتر از مشعر خارج شوند؟ در این صورت صدمه ای به حج آنان وارد نمی شود؟


پاسخ:

می توانند و ضرری ندارد.